Gegevens op onze website

Echografiebureau First Sight besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Echografiebureau First Sight niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Echografiebureau First Sight is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Echografiebureau First Sight niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Echografiebureau First Sight geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Echografiebureau First Sight via deze website.

Contactformulieren en cookies

Wanneer u een het contactformulier invult op onze website, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens een volgende keer niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Echografiebureau First Sight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Echografiebureau First Sight worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echografiebureau First Sight is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

 

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Echografiebureau First Sight garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Privacy statement

Echografiebureau First Sight hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens:

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

 

De plichten van Echografiebureau First Sight:

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Echografiebureau First Sight houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens en echobeelden verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt:
  1. voor zorgverlening;
  2. voor doelmatig beheer en beleid;
  3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader uitgewerkt. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of het delen van echobeelden met de gynaecoloog of verloskundige ;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens en echobeelden gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens en echobeelden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • uw persoonsgegevens en echobeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening;
 • onze medewerkers binnen Echografiebureau First Sight verplichten om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en echobeelden;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Echografiebureau First Sight zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en echobeelden. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Echografiebureau First Sight
Verlengde Velmolen 26
5406 NT Uden
06-52391806

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In ons echografiebureau kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

Uw persoonsgegevens worden door onze ons echografiebureau verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het inplannen van een afspraak;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het naar u toesturen van digitale foto’s en filmpjes van uw kindje(s);
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer van u en/of van uw partner;

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

De medewerkers van Echografiebureau First Sight hebben de verplichting om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens u uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een gynaecoloog).

Uitwisseling gegevens:

Echografiebureau First Sight wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog of verloskundige. Bent u bij de gynaecoloog geweest dan deelt die op zijn beurt mogelijk een terugkoppeling met de praktijk. Zo weten wij wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn of zijn geweest.

 

Verwerkers:

Wij als echografiebureau geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met  partijen (verwerkers) waarmee we wel een overeenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn:

Echografiebureau First Sight bewaart persoonsgegevens en echobeelden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uwzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens:

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens en of echobeelden welke we van u hebben vastgelegd*. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uwzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst.

*(Hieraan kan alleen worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Wij hoeven ook niet aan dit verzoek te voldoen als er sprake is van of een vermoeden is van een klacht of conflict).

Na de geboorte van uw kindje presenteren wij de door u toegezonden geboortekaartjes in onze behandelruimte. Mocht u hiertegen bezwaar hebben meld het ons dan, het kaartje wordt dan niet gepresenteerd en zodoende niet zichtbaar voor andere cliënten uit onze praktijk.

 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.